Darmowa dostawa od 299 zł

/
Wybierz język:
Wybierz walutę:
Hoegert Technik

Regulamin promocji z ZacharOFF

Regulamin Promocji “Promocja z ZacharOFF”

§1 Zasady ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja z ZacharOFF” zwanej dalej „Promocją” jest spółka GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ulicy Przejazdowej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564747, NIP: 5342505912, będąca importerem i dystrybutorem produktów marki Högert Technik w Polsce (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora dostępnego pod adresem: https://hoegert.com/ (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).

4. Uczestnikiem Promocji mogą być osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niepodsiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie „Uczestnikami” bądź pojedynczo „Uczestnikiem”.

5. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy spółek zależnych od Organizatora.

6. Poprzez wzięcie udziału w Promocji Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie oraz regulamin Sklepu Internetowego zamieszczony pod adresem: https://hoegert.com/regulamin.

7. Promocja będzie trwała od dnia 12 września 2020 r. do dnia 24 października 2020 r.

§2 Zasady Promocji

1. Udział w Promocji mogą wziąć Uczestnicy, którzy w okresie jej trwania spełnią następujące warunki:
a. obserwują na platformie YouTube program prowadzony przez ZacharOFF, dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/user/ZacharOFFpl lub profil ZacharOFF na Facebooku dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/zacharoffp i uzyskają z informacji przekazanej w trakcie emisji poszczególnych odcinków lub z komentarza zamieszczonego pod danym odcinkiem, bądź też z postu umieszczonego na profilu ZacharOFF na Facebooku hasło rabatowe uprawniające do otrzymania zniżki w wysokości 50 zł brutto (dalej jako „Rabat”) na zakupy w Sklepie Internetowym.
b. dokonają w Sklepie Internetowym w okresie trwania Promocji jednorazowo zakupów dowolnego asortymentu o wartości przekraczającej 250 zł brutto.
c. w czasie składania zamówienia w Sklepie Internetowym podczas finalizacji zamówienia wpiszą w odpowiednim polu hasło, o którym dowiedzieli się podczas emisji prowadzonej na kanale YouTube przez ZacharOff, bądź też z postu umieszczonego na profilu ZacharOFF na Facebooku, następnie klikając przycisk „Zastosuj kod”, a także zaakceptują niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy finalizacji zamówienia.

2. Spełnienie powyższych warunków uprawnia Uczestnika do otrzymania Rabatu w wysokości 50 zł brutto, co oznacza, że wartość zamówienia zostanie pomniejszona o tę kwotę.

3. Kod rabatowy przekazany w trakcie emisji programu ZacharOFF bądź podany w postaci postu na jego profilu prowadzonym na Facebooku jest ważny przez okres dwóch tygodni od daty emisji danego odcinka, bądź zamieszczenia postu, w którym ten kod został podany. W przypadku nie złożenia zamówienia we wskazanym okresie kod rabatowy wygasa, a Uczestnik traci uprawnienie do otrzymania Rabatu.

4. W trakcie trwania niniejszej Promocji dany Uczestnik może skorzystać z Rabatu tylko raz.

5. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik może wykorzystać kod rabatowy w kolejnym zamówieniu.

6. Przyznany Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§3 Reklamacje

1. Uczestnik uprawiony jest do złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji w terminie 14 dni od daty zajścia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji na adres Organizatora na piśmie. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres podany przy składaniu reklamacji.

3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji i oczekiwania Uczestnika.

5. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od doręczenia i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Promocji.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany warunków Promocji oraz odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Sklepu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://hoegert.com/polityka-prywatnosci.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://hoegert.com/regulamin.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Sklepie Internetowym pod adresem: https://hoegert.com/regulamin-promocji-z-zacharoff.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2020 r.

Högert Technik narzędzia dla wymagających

Jakość jest nadrzędną wartością marki Högert Technik. Aby zapewnić dużą trwałość i wytrzymałość, narzędzia wykonywane są tylko z najlepszych, starannie wyselekcjonowanych surowców.

Zaufanie, jakim Klienci obdarzają markę, jest podstawą jej działania i fundamentem rozwoju. Dlatego produkty Högert Technik przechodzą przez szereg testów i kontroli zewnętrznych, zanim trafią do sprzedaży. Tym samym posiadają najważniejsze dla narzędzi ręcznych normy i certyfikaty jakościowe, m.in. GS, ISO, DIN, OSA czy VDE.

Gwarancja trwałości / Niemiecka jakość

Staranny dobór najwyższej jakości surowców i światowej klasy proces produkcji gwarantuje niskie zużycie i dużą trwałość naszych produktów.

Jakość potwierdzona certyfikatami

Nasze produkty spełniają surowe normy DIN oraz VDE, co daje gwarancję najwyższej jakości metali. Zostało to potwierdzone licznymi certyfikatami, takimi jak TÜV oraz VDE. Natomiast tarcze tnące oraz szlifujące są certyfikowane przez organizację OSA.

Zaufanie tysięcy Polaków

Produkty Högert Technik od lat dostępne są w 1300 sklepach na terenie całej Polski.