Skip to main content

Regulamin sklepu internetowego Högert Technik

§1 Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu;

2. Sprzedawca – GTV Poland spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie (05‑800) przy ul. Przejazdowej 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000938133, NIP: 5342505912; nr rejestrowy BDO: 000046387, będąca wyłącznym dystrybutorem produktów marki Högert Technik w Polsce.

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem e-Sklepu;

4. Produkty – towary oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;

5. Konsument – osoba fizyczna kupująca od Sprzedawcy Produkty w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarcza lub zawodową;

6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, ale gdy Umowa ta, nie ma dla niej charakteru zawodowego. Charakter zawodowy Przedsiębiorcy uprzywilejowanego wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

7. Serwis – serwis internetowy w domenie www.hoegert.com, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;

8. e-Sklep – część Serwisu, umieszczona w domenie www.hoegert.com, w której Sprzedawca oferuje Produkty;

9. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na mocy której Kupujący nabywa od Sprzedawcy Produkt za zapłatą określonej ceny;

10. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu, opisane w § 3 ust. 1 Regulaminu;

11. Newsletter – usługa opisana w § 13 Regulaminu polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Kupującemu elektronicznego biuletynu zawierającego informacje o produktach i usługach świadczonych przez Sprzedawcę;

12. Prawo do odstąpienia – prawa Kupującego, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym do odstąpienia od Umowy sprzedaży wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a szczegółowo opisane w  § 9 Regulaminu.

13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupu Produktów w e-Sklepie, a także zasady korzystania z konta założonego przez Kupującego w celu dokonania zakupu Produktów.

2. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

3. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§3 Świadczenie Usług elektronicznych

 

1. Sprzedawca świadczy następujące Usługi elektroniczne drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.):

a. usługę utrzymywania konta Kupujących w Serwisie, ułatwiającego i przyspieszającego zawieranie Umów sprzedaży oraz umożliwiającego wgląd w historię zamówień;

b. usługę zawierania na odległość Umów sprzedaży;

c. usługę Newsletter, opisaną w § 13 Regulaminu.

2. Usługi elektroniczne są świadczone nieodpłatnie.

3. W celu świadczenia Usług elektronicznych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa ta jest zawierana w momencie aktywacji konta w Serwisie przez Kupującego za pomocą linku udostępnionego przez Sprzedawcę.

4. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług elektronicznych na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

 

§4 Zakładanie i utrzymanie konta w Serwisie

 

1. Przeglądanie asortymentu e-Sklepu ani składanie zamówień nie wymaga rejestracji w Serwisie. Kupujący może jednak zarejestrować (założyć konto) w Serwisie zgodnie z poniższymi postanowieniami w celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu.

2. W celu założenia konta w Serwisie, Kupujący wypełnia udostępniony przez Sprzedawcę formularz rejestracyjny, w którym podaje dane wymagane przez Sprzedawcę do założenia konta, tj.: imię, nazwisko, dane adresowe, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
Kupujący oświadcza, że akceptuje treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca potwierdza założenie konta w Serwisie, wysyłając do Kupującego wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. W celu aktywowania konta Kupujący klika w link zawarty w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.

4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Kupujący powinien dysponować:

a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, Microsoft Edge, Safari, lub oprogramowaniem o podobnych parametrach.

5. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies (Polityka cookies jest dostępna w Serwisie).

6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Kupującego, jeżeli uzna jego działanie za naruszające obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich lub zasady współżycia społecznego, a także postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Kupującego Sprzedawca informuje Kupującego poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Serwisie.

7. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane wystąpieniem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

 

§5 Informacje o Produktach i promocje

 

1. Sprzedawca zamieszcza w e-Sklepie informacje o Produktach, podając w szczególności ceny Produktów.

2. Ceny podane w e-Sklepie podane są w złotych polskich albo w Euro, zgodnie z wybranymi ustawieniami i zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz nie zawierają kosztów dostawy.

3. Domyślne ustawienie e-Sklepu, jeżeli Kupujący nie wskaże waluty, to polskie złote.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Promocje w e-Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§6 Zasady składania zamówienia na Produkty i zakupu Produktów

 

1. Umieszczenie Produktu w e-Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia Produktu) przez Kupującego.

2. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego rodzaju, ilości, sposobu płatności i formy dostawy oraz wypełnienia formularza zamówienia.

3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący otrzyma informację o łącznej cenie zamówionych Produktów oraz kosztach ich dostawy.

4. Złożenie zamówienia następuje z momentem kliknięcia przez Kupującego linka stwierdzającego obowiązek zapłaty.

5. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy na adres mailowy podany przez Kupującego (lub podany przy zakładaniu konta w Serwisie), potwierdzenie złożenia zamówienia. Kupujący potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail otrzymanej od Sprzedawcy.

6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.

7. Jeżeli zamówienie zostało poprawnie złożone przez Kupującego, Sprzedawca akceptuje zamówienie poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy Kupującego podany w zamówieniu lub przy zakładaniu konta w Serwisie, określając przewidywany czas realizacji zamówienia (zamówienie potwierdzone i przyjęte do realizacji).

8. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości, informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

9. W przypadku wyboru płatności online jako preferowanej płatności, akceptacja zamówienia, o której mowa w ust. 5 powyżej, następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

10. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego, zgodnie z powyższymi postanowieniami.

11. Kupujący może zrezygnować ze złożonego zamówienia do momentu otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z ust. 7 powyżej), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Sprzedawcy lub kontakt z infolinią.

 

§7 Sposoby i terminy płatności

 

1. Za zamówienie złożone w e-Sklepie Kupujący może zapłacić w następujący sposób:

a. w przypadku płatności przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry):
• płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, MasterCard);
• płatność przelewem internetowym;

b. w przypadku płatności przy odbiorze zamówienia (płatność za pobraniem) – podczas odbioru zamówionej przesyłki, gotówką bądź przy pomocy karty płatniczej u kuriera.

c. płatność z odroczonym terminem płatności „Kup z Twisto”.

2. W przypadku złożenia zamówienia, które ma zostać dostarczone poza granicę Polski płatność może zostać zrealizowana jedynie w formie przedpłaty, w sposób określony w ust. 1 lit. a powyżej.

3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty (pkt 1a powyżej) Sprzedawca oczekuje na wpłatę 7 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. O anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej, na adres podany przy składaniu zamówienia.

 

§8 Realizacja zamówienia i dostawa Produktu

 

1. Realizacja zamówienia złożonego przez Kupującego następuje poprzez wysyłkę Produktów na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą firm kurierskich

2. Czas i koszt dostawy Produktów do poszczególnych państw został podany w zakładce „Dostawa i płatność”.

3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego niezwłocznie po akceptacji zamówienia.

4. Wysyłka Produktu następuje nie wcześniej niż po zapłacie przez Kupującego ceny, chyba że wybraną metodą płatności jest płatność za pobraniem. W przypadku Produktów oznaczonych jako „dostępne” wysyłka Produktów w dni robocze następuje maksymalnie w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Kupującego. W dni wolne od pracy zamówienia wysyłane są drugiego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

5. Czas dostawy Produktów następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (firmy kurierskiej), zwykle nie dłużej niż w terminie 2 dni od dnia wysyłki Produktu w przypadku przesyłek krajowych. W przypadku przesyłek zagranicznych czas dostawy został podany w zakładce „Dostawa i płatność”.

6. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w e-Sklepie.

7. Koszty dostawy Produktu zależą od sposobu dostarczenia Produktów, wybranej metody płatności, wartości zamówienia i jego wielkości. Koszty dostawy podawane są przy wyborze metody płatności przez Kupującego. Szczegółowe koszty dostawy Produktów znajdują się z zakładce „Dostawa i płatność”.

8. Ostateczny koszt dostawy z uwzględnieniem ilości zamówionych Produktów wskazany jest Kupującemu przed złożeniem zamówienia.

9. W przypadku zamówienia Produktów o dużych gabarytach lub wadze Kupujący otrzymuje przy składaniu zamówienia informację, iż nie mogą być one dostarczone zwykłą przesyłką kurierską. Kupujący może odebrać je osobiście bądź skorzystać z opcji dostawy bez wyładunku. Kupujący obowiązany jest wówczas do samodzielnego wyładowania dostarczonych Produktów.

10. W przypadku dokonania zamówienia kilku Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów do Kupującego w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta e-Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego na Produkt aktualnie niedostępny w e-Sklepie, Sprzedawca anuluje zamówienie, a Umowa sprzedaży wygasa, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu Umowy sprzedaży.

 

§9 Prawo odstąpienia

 

1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo odstąpienia od każdej Umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. z o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) oraz poniższymi postanowieniami.

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku Kupujących niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi.

3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą wykonuje się w terminie 14 (czternastu dni) liczonych od dnia odbioru zamówionych Produktów od podmiotu realizującego przesyłkę (firmy kurierskiej) przez Konsumenta, Przedsiębiorcę uprzywilejowanego lub osobę przez nich wyznaczoną.

4. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (np. pismo wysłane pocztą, bądź drogą elektroniczną). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest załącznikiem numer 1 do Regulaminu. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży jest dostępny również do pobrania w Serwisie w zakładce Prawo odstąpienia, jest dostarczany przez Sprzedawcę drogą mailową przy potwierdzaniu złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego zamówienia, a także dostępny tutaj.

5. Do zachowania czternastodniowego terminu na wykonanie prawa odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia drogą pocztową na następujący adres Sprzedawcy:

GTV Poland spółka akcyjna
ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków
z dopiskiem „e-Sklep”.

lub drogą mailową na następujący adres Sprzedawcy: sklep@hoegert.com.

6. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oświadczania o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o otrzymaniu takiego oświadczenia.

7. Z chwilą wykonania prawa odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Jednak jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy Produktu. Przez inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy Produktu, rozumie się inne sposoby dostawy niż standardowa przesyłka kurierska za pobraniem lub bez pobrania (np. przesyłka ekspresowa).

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. W wypadku płatności za pobraniem zwrot należności nastąpi na konto bankowe wskazane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w formularzu odstąpienia od Umowy sprzedaży.

11. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zostanie on zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty ewentualnego przewalutowania ponosi Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

12. Po wykonaniu prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę Produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu zwrotu Produktu wystarczy odesłanie Produktu na następujący adres Sprzedawcy:

GTV Poland spółka akcyjna
ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków
z dopiskiem „e-Sklep”.

13. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi koszt odesłania/zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z wykonaniem Prawa odstąpienia.

14. Sprzedawca nie będzie przyjmował pobraniowych przesyłek zwrotnych.

15. Sprzedawca może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy przekazane dane będą niekompletne i uniemożliwią skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

17. Nie przewiduje się przypadków, w których Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu nie przysługuje prawo do odstąpienia.

18. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Produktu bez wad.

2. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

3. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie rękojmi wyłącznie w przypadku dokonania zakupu przez Kupujących będących Konsumentami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności na zasadzie rękojmi w przypadku dokonania zakupu przez Kupujących niebędących Konsumentami, w tym w stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi.

5. Produkty oferowane w e-Sklepie są objęte gwarancją producenta. Szczegóły udzielonej gwarancji zawiera załączona do Produktu karta gwarancyjna

 

§11 Reklamacje

 

1. Kupującemu przysługuje prawo do składania reklamacji w przypadku nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, w tym w przypadku stwierdzenia wad Produktu oraz w razie wadliwego świadczenia Usług elektronicznych w ramach Serwisu.

2. Reklamacja może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz reklamacyjny jest dostępny także w Serwisie w zakładce Reklamacje i zwroty, a także jest przesyłany Kupującemu wraz z mailem potwierdzającym zamówienie.

3. Reklamację należy przesłać za pomocą listu poleconego na następujący adres Sprzedawcy:

GTV Poland spółka akcyjna
ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków
z dopiskiem „e-Sklep”.

lub drogą elektroniczną na adres: sklep@hoegert.com

4. W przypadku reklamacji przesłanej drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie poprzez przesłanie odpowiedniej informacji zwrotnej drogą elektroniczną.

5. W przypadku, gdy formularz reklamacyjny nie został poprawnie wypełniony przez Kupującego, Sprzedawca wezwie Kupującego do poprawienia formularza w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

7. O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną na adres podany w treści reklamacji.

8. Całkowity koszt rozpatrzenia reklamacji ponosi Sprzedawca.

 

§12 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych odbywa się pod adresem e-mail: dpo@gtv.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków.

3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu związanym z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży.

4. Dane osobowe Kupującego mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a także po jej wykonaniu przez okres niezbędny do umożliwienia realizacji wszelkich praw i obowiązków Kupującego, jak również Administratora, wynikających z zawartej umowy.

7. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Kupującego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych.

8. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

9. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imię Kupującego,
 • login,
 • adres zamieszkania lub do korespondencji,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

10. Udostępniając formularz rejestracyjny, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu albo formularz zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca określa dane osobowe Kupującego, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia danej Usługi elektronicznej oraz wykonania Umowy sprzedaży.

11. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług elektronicznych przez Sprzedawcę.

12. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,
 • informacje o skorzystaniu przez Kupującego z Usług elektronicznych.

 

§13 Newsletter, informacje handlowe oraz mailing

 

1. Kupujący może zaprenumerować Newsletter poprzez podanie swojego adresu e-mail w Serwisie w polu oznaczonym „Zapisz się do Newslettera” lub wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w trakcie rejestracji konta w Serwisie lub składania zamówienia (zamówienie usługi Newsletter).

2. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wybranie opcji „Wypis z Newslettera”, dostępnej po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Newsletter”, poprzez skorzystanie z opcji wypisania dostępnej w otrzymanym Newsletterze albo poprzez wysłanie maila z żądaniem zaprzestania wysyłania Newslettera na adres e-mail Sprzedawcy podany w § 14 ust. 3 Regulaminu.

 

§14 Kontakt

 

1. Kupujący może skontaktować się (porozumieć się) ze Sprzedawcą za pomocą telefonicznego Biura Obsługi Klienta, dzwoniąc na numer infolinii (22) 444 73 14. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

2. Koszt połączenia z infolinią jest równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej lub zgodny z cennikiem operatora.

3. Możliwy jest również kontakt pod adresem e-mail: sklep@hoegert.com albo za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.hoegert.com w zakładce Kontakt.

4. Wszelkie oświadczenia, dla których w świetle postanowień Regulaminu wymagane jest zachowanie formy pisemnej, powinny być skierowane na następujący adres Sprzedawcy:

GTV Poland spółka akcyjna
ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków
z dopiskiem „e-Sklep”.

 

§15 Rozwiązywanie sporów

 

1. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w zakresie wykonania Umowy sprzedaży, w tym co do sposobu załatwienia reklamacji złożonej przez kupującego, mogą być rozstrzygane pozasądowo w postępowaniu mediacyjnym lub pojednawczym.

2. Kupujący może skorzystać z pośrednictwa mediatora działającego w ramach jednej z poniższych jednostek:

a. Polskie Centrum Mediacji, ul. Jagiellońska 58 lok. 122, 03-468 Warszawa

b. Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa

c. Centrum Mediacji Gospodarczej, Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa albo innych podobnych jednostek.

2. Rozpatrzenie sprawy z udziałem mediatora będzie wiązało się z koniecznością zapłaty mediatorowi wynagrodzenia w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§16 Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Sprzedawca informuje na stronach Serwisu oraz drogą mailową na adres mailowy podany przez Kupującego. Kupujący posiadający konto w Serwisie, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi utrzymywania konta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu. Wypowiedzenie umowy skutkuje na dzień wprowadzenia zmiany do Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy polskiego kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży.

3. Do Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
Integralnymi częścią Regulaminu są:

a. Załącznik nr 1 – wzór formularza do wykonania Prawa odstąpienia;

b. Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacyjnego.

4. Spory w stosunkach między Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym rozstrzygane będą przez sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2021 r.

 


 

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

 

Adresat:
GTV Poland Spółka akcyjna
Adres: ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków
Tel: (22) 444 73 14;
e-mail: sklep@hoegert.com

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu
– od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (utrzymania konta w Serwisie)*
– od umowy sprzedaży następujących rzeczy: *

 

Nazwa zakupionej rzeczy
Ilość (szt)
Cena brutto

Data zawarcia umowy/odbioru towaru od kuriera:* .……………..………………….
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) / nazwa Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta (-ów) / Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane posiadacza rachunku bankowego i numer rachunku do zwrotu kwoty za zamówienie w przypadku płatności za pobraniem: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

 

 

 

Data: ………………………………………………
Podpis: ……………………………………………

 

*niepotrzebne skreślić

 

 


 

Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacyjnego

 

Miejscowość, data: …………………………………………….

 

Do:
GTV Poland Spółka akcyjna
Adres: ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków

 

Od:
……………………………………………………………..
Imię, nazwisko

 

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Adres konsumenta

 

……………………………………….
Data zamówienia:

 

 


 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………… Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 KC)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 KC)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………….…….. (słownie: …………………………………………….……) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto .…………………………………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 KC)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* (art. 560 § 1 KC)

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

*niepotrzebne skreślić